I. Общи разпоредби

Този уеб сайт е официалният сайт на „Макра-Т“ ООД . организатор на хазартни игри в игрално казино, находящо се на адрес: гр. София, Пл. Народно събрание №4, притежаващо лиценз от Държавната комисия по хазарта на Република България (наричано по-долу само „Казиното“).

Сайтът и неговото съдържание са само информативни и се публикуват за Ваше удобство и са предназначени изключително за лична и некомерсиална употреба.

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта на Казиното.
Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Казиното, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу.

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Казиното.
Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта на Казиното.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта, наричани занапред в този документ и само „сайта“, единствено за лични/нетърговски цели.

II. Основни понятия

Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази, ще имат следното значение:

  1. „Сайтът” е уеб сайтът www.casino-sofia.bg , даващ възможност на потребителите да получават достъп до информация или да ползват услуги чрез хипервръзки към ресурси, инсталирани не само на сървъра, собственост на Казиното.
  2. „Администраторът” е Казиното, което притежава правата за администриране на сайта www.casino-sofia.bg
  3. „Потребител” e всяко физическо лице, което посредством Интернет ползва информационни ресурси и услуги на сайта. Приемането на Общите условия е предпоставка за придобиване на това качество. Потребителят се ползва от всички права и изпълнява всички задължения, с изключение на тези, предвидени за регистрираните потребители.
  4. „Регистриран потребител” e всяко физическо лице, което ползва предоставяните на сайта информационни ресурси и услуги, след като е получило потвърждение от Администратора, че попълнената от него регистрационна форма е приета и е получило идентификация чрез потребителско име и парола за достъп. Приемането на Общите условия е предпоставка за придобиване на това качество. Регистрираният потребител се ползва от правата и изпълнява задълженията, предвидени и за лицата по т.3.
  5. „Услуга” е предоставена на Сайта възможност потребителите да ползват безвъзмездно информационния ресурс на сайта и предлага информация за предлаганите хазартни игри, продукти и услуги от Казиното. Услугате НЕ ПРЕДОСТАВЯ възможност за участие в хазартни игри. За да ползвате предоставяните от Казиното хазартни продукти е необходимо личното физическо присъствие на потребителя в игралното казино на указания в сайта адрес, при условие, че лицето отговаря на изискванията на Закона за хазарта и организатора на игрите и бъде допуснат в помещението на казиното.
  6. „ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
  7. „ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ – предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

Чл.3. Сайтът може да се ползва от потребител, приел настоящите Общи условия. Всяко отваряне на страница на сайта има значение на изявление за приемане на настоящите Общи условия и поемане на задължение за спазването им.

Чл.4. /1/ За начален момент на ползването на сайта се счита влизането на потребителя на електронен адрес www.casino-sofia.bg, в това число от момента на зареждането на началната страница.
/2/ За краен момент на ползването на сайта (напускане на сайта) се счита този, в който потребителят е затворил всички ползвани от него страници на сайта.
/3/ Общите условия имат действие за потребителите от началния до крайния момент на ползване на сайта.
/4/ В случай, че услугата може да се ползва без да налага присъствие в реално време на регистрирания потребител в сайта, Общите условия имат действие за него и в периода на ползването й.

Чл.5. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Администратора.
/2/ Администраторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия. Същите се считат за съобщени на потребителите/участниците от момента на обявяването им на сайта.
/3/ Действието на измененията и допълненията са в сила от момента на обявяването им на сайта. Същите обвързват потребителите с приемането им по начините, посочени по – горе.
/4/ Измененията и допълненията на Общите условия нямат сила за потребител, ако последният уведоми писмено Администратора, че отказва да ги приеме. Отказът следва да бъде съобщен на Администратора в тридневен срок от обявяването на измененията и допълненията.

ІІІ. ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Чл.6. /1/ Потребителят осигурява за своя сметка годна компютърна конфигурация, операционна система и достъп до Интернет за ползването на сайта.
/2/ Администраторът не носи отговорност при невъзможност на потребителите на сайта да ползват същия и услугите поради причина, стояща извън самия Администратор.

Чл.7. При ползването на сайта и услугите в него потребителят е длъжен да спазва действащите нормативни актове, правилата за етично поведение в Интернет, правилата на морала, добрите нрави и Общите условия.

Чл.8. Потребителят се задължава да не извършва такива действия, които представляват неправомерна интервенция в компютърните програми, осигуряващи функционирането на сайта в това число, но не само намеса в сървъра или мрежата, свързана със сървъра или сайта.

Чл.9. /1/ Потребителят се задължава при ползване на услугите да не публикува информация или да не обективира под каквато и да е форма и начин изявления, съдържащи: – национална, религиозна, политическа, расова, етническа нетърпимост; – обида и/или клевета срещу кое да е лице; – заплаха за живота и неприкосновеността на личността; – призоваване към извършване на престъпление; – призоваване за насилствена промяна на установения ред на държавно управление; – рекламно послание; – класифицирана или друга защитена информация; – предложение за сключване на търговски сделки; – информация относно личния живот на трети лица; – каквато и да е информация, противоречаща на закона, правилата на морала и добрите нрави;
/2/ При неизпълнение на задължението по предходната алинея Администраторът има право незабавно да преустанови достъпа до това изявление, както и да прекрати временно или постоянно достъпа на потребителя до услугите или сайта. Критериите за преценка на изявлението се определят по свободната преценка на Администратора.
/3/ Администраторът не носи отговорност към потребителите за изявленията на недобросъвестния потребител и тяхното публикуване в сайта.

ІV. АВТОРСКИ ПРАВА. ПРАВО НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Чл.10. /1/ Всички части от съдържанието на Сайта, в това число, но не само дизайн, компютърни програми (софтуер), бази данни, текст, рисунки, графики, информация, както и правата върху тях, са изключително притежание на Администратора и представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са защитени от същия.
/2/ Потребителят се задължава да не ползва (освен по предвидения в Общите условия начин), възпроизвежда, променя или извършва други забранени от закона действия по отношение на всяка една част, или цялото съдържание на сайта.
/3/ Потребителите могат да ползват ресурсите на сайта, само в рамките на закона и Общите условия.

Чл.11. /1/ Потребителят се съгласява и отстъпва безвъзмездно на Администратора правото на изключително използване на информацията, която е публикувал на сайта, включително и в случаите, когато същата представлява обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права.
/2/ Администраторът придобива всички правомощия, произтичащи от предоставеното му право на изключително използване и ги упражнява в рамките на закона.

V. ПРАВОМОЩИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА

Чл.12. /1/ Администраторът има право:
1. по всяко време да измени, допълни, прекрати ползването на услуги, елемент от тях, съдържанието на сайта в цялост или отделна негова част. Това право може да упражни и без предупреждение;
2. дa ограничи или преустанови достъпа до съдържанието на сайта или до услуги за всички потребители или за някой от тях. Това право може да упражни и без предупреждение;
3. да изтрие, премести или редактира съдържанието на информация, в това число и информация, публикувана от потребител, която противоречи на Общите условия. Това право може да упражни и без предупреждение. Критериите за противоречие се определят от Администратора самостоятелно. Това право не се вменява като задължение на Администратора;
4. да прекрати или ограничи достъпа на потребител, който нарушава Общите условия;
5. да използва предоставените от потребителя при регистрацията му данни по начин, указан в тези Общи условия;
6. да изпраща електронни и други съобщения на потребителите, включително и такива свързани с всички игри, организирани от администратора или други лица, получили лиценз за осъществяване на хазартна дейност.
/2/ При осъществяване на правата по предходната алинея Администраторът не носи отговорност спрямо потребителите/регистрираните потребители.

Чл.13. Администраторът има право да запазва информация, публикувана на страниците на сайта. Това право не се вменява като задължение на Администратора.

Чл.14. Администраторът не носи отговорност:
1. в случай, че предоставяните услуги са засегнати от компютърни вируси или от програми и мрежи, затрудняващи или преустановяващи нормалното функциониране на компютърните конфигурации и/или програми на потребителя;
2. за съдържанието на публикуваната от потребителите информация, в това число за достоверността на личните данни;
3. в случаите, когато публикуваната от потребителите информация нарушава права на трети лица;
4. за вреди върху компютърните конфигурации, компютърните програми или комуникационните средства, в това число и за загуба на данни, които са произтекли при търсене, зареждане, ползване на сайта и услугите;
5. за поведението на потребител при ползването на сайта или услугите/клиентските услуги;
6. ако трето лице ползва личните данни на регистриралия се потребител с или без негово съгласие;
7. ако трето лице ползва за достъп до услугите телефонния номер на регистрирания потребител с или без негово съгласие.

VІ. ЛИЧНИ ДАННИ И РЕГИСТРАЦИЯ

Чл.15. /1/ Ползването на сайта и регистрацията в него е доброволно.
/2/ Потребителят е длъжен да извърши регистрацията лично. Спрямо Администратора се счита, че регистрацията е извършена лично.
/3/ При извършване на първоначална регистрация, участникът трябва да предостави пълната изисквана от Кзаиното и/или Закона за хазарта и подзаконовите нормативни актове и документи индивидуализираща информация.
/4/ Потребител, който има валидна регистрация в сайта няма право да извършва повторна регистрация.
/5/ Потребител е длъжен да ползва потребителското си име и паролата си само лично, като носи отговорност за всички операции, извършени с неговото потребителско име и парола и за всички задължения, произтичащи от това.
/6/ Потребителят е длъжен да пази в тайна своята парола и да вземе всички необходими мерки срещу узнаването й от трети лица. Отговорността за опазване на паролата е изцяло на участника. Казиното не носи отговорност при предоставяне по какъвто и да е начин от страна на участника на потребителския му номер и парола на други лица за извършване на залози.
/7/ При неизпълнение на задълженията си във връзка с опазване на паролата, участникът не може да прави възражения, основани на отношенията му с трети лица.
/8/ Със заявяването на искането за регистрация (след попълването на регистрационната форма) се счита, че потребителят е изразил съгласие за обработка на всички предоставени лични данни.
/9/ При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, Администраторът има право да откаже регистрацията.
/10/ Със заявяването на искането за регистрация (след попълването на регистрационната форма) се счита, че потребителят е изразил съгласие да получава електронни и други съобщения от Администратора, включително и такива, свързани с организираните от администратора и/или други лица хазартни игри, както и данните му да бъдат използвани за целите на директния маркетинг.
/11/ Със заявяването на искането за регистрация (след попълването на регистрационната форма) се счита, че потребителят е изразил съгласие Администраторът да осъществи връзка на някой и/или всички данни за контакт.

Чл.16. /1/ В случаите на ползване на услугата и необходимата за това регистрация, потребителят е длъжен да посочи изискваните лични данни добросъвестно.
/2/ Недобросъвестно посочване на лични данни е налице и в следните случаи:
1. посочване на данни, които не отговарят на действителния статус, за който се отнасят;
2. посочване на лични данни на друго лице, в това число и представяне под чужда самоличност;
/3/ Администраторът има право да откаже регистрация на лице, за което има данни или може да направи предположение, че посочва данни недобросъвестно.
/4/ Администраторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

Чл.17. /1/ Всеки потребител има право на достъп и поправка на своите лични данни по начина, предвиден в Закона за защита на личните данни.

Чл.18. /1/ Всяко лице, което установи, че са използвани или могат да бъдат използвани негови лични данни от трето лице, с цел регистрация в сайта, може да уведоми Администратора за това.
/2/ В случаите на вече използвани лични данни от трето лице, лицето, чиито данни са използвани неправомерно, има право да поиска от Администратора да забрани ползването на регистрацията като представи убедителни доказателства за противоречието на данните в регистрационната форма с действително положение, респ. използването на самоличността му от трето лице. Администраторът самостоятелно определя критериите за убедителност на доказателствата и тяхна относимост към конкретния случай.
/3/ Действията по предходните алинеи на този член се извършват лично или от пълномощник с изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписа, на адреса на управление на Администратора.

Чл.19. /1/ Администраторът извършва с дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на потребителите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Администраторът е администратор на лични данни по смисъла на закона.

/2/ Администраторът може да използва информацията за личните данни на потребителите на сайта единствено и само за целите, предвидени в закона и в Общите условия.
/3/ Предоставените лични данни се обработват и съхраняват съобразно Закона за защита на личните данни. Програмите и компютърните конфигурации, на които са инсталирани, са защитени със съответните за това методи и средства.

Чл. 20. /1/ Представените лични данни могат да се обработват за/със следните цели:
1. предоставяне за ползване на предлаганите от администратора игри и услуги;
2. приспособяване на предлаганите услуги с оглед интересите на потребителите;
3. покана за участие на потребителите в игри и мероприятия, организирани от Администратора и други организатори на хазартни игри;
4. осъществяване на връзка с потребителя по реда на тези Общи условия;
5. оповестяване на печеливши;
6.изпращане на електронни и други съобщения от организатора за всички игри, организирани от администратора или други лица, получили лиценз за осъществянае на хазартна дейност;
7. статистически цели.
8. Директен маркетинг.

/2/ В случай на несъгласие за използването на данните, потребителят е длъжен да уведоми Администратора писмено.

Чл.21. Администраторът се задължава да не променя или разкрива лични данни на потребителите на сайта и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в следните случаи:
1. когато е налице изричното съгласие на потребителя;
2. информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Администратора за дейности по администриране на същия и ползването на услугите;
3. информацията е изискана по предвидения от закона ред от оправомощени за това публични органи;
4. Администраторът е задължен в предвидените от закона случаи да предостави личните данни.

Чл.22. /1/ Потребителят е длъжен да попълни зададената регистрационна форма добросъвестно.
/2/ След получаването на искането за регистрация Администраторът обработва данните. Същият има право да откаже на потребителя регистрация, в случай, че друг вече регистриран потребител е посочил идентични данни (изцяло или отчасти) и/или идентичен уникален номер на билета.
/3/ Администраторът уведомява потребителя за извършената регистрация в разумен срок.
/4/ Личните данни, основанието за обработването, на които е отпаднало, както и при приключване на обработването им, се унищожават в тридневен срок, от възникване на обстоятелството, изискващо това, или в срока, указан от компетентния орган.

Чл.23. /1/ Администраторът гарантира, че не предоставя на трети лица потребителското име и парола.
/2/ Администраторът не носи отговорност, в случай че потребителят направи достояние на трети лица свои лични данни, потребителското име и парола, или разкрие самоличността си или тази на трето лице.
/3/ Потребителят носи отговорност за всяко негово действие, произтичащо от регистрацията.
/4/ В случай, че потребителят има основателни съмнения, че се ползва неговата регистрация, същият има право да промени паролата си за достъп, по предвидения в сайта начин.

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.24. Администраторът притежава правата или има изключителното правомощие върху текстовете и останалата информация публикувана в Сайта. Използването им от трети лица е допустимо само в рамките на закона и след предварително писмено съгласие на Казиното.

Чл.25. Всички съобщения на потребителите до Администратора следва да бъдат изпратени на следните адреси: www.casino-sofia.bg, тел. +359 2 980 10 60, електронна поща: office@casino-sofia.bg

Чл.26. Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им.

Чл.28. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни от Администратора в цялост или отделна част от тях без ограничение във времето. Промените влизат в сила от момента на обявяването им на сайта.

Настоящите правила влизат в сила от 01.01.2015г.