I. Общи разпоредби

Този уеб сайт е официалният сайт на „Макра-Т“ ООД – организатор на хазартни игри в игрално казино, находящо се на адрес: гр. София, пл. Народно събрание 4, притежаващо лиценз от Държавната комисия по хазарта на Република България (наричано по-долу само „Казиното“).

Сайтът и неговото съдържание са само информативни и се публикуват за Ваше удобство и са предназначени изключително за лична и некомерсиална употреба.

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате сайта на Казиното.

Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Казиното, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта, наричани по-нататък и само “сайта”, само за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу.

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Казиното.

Чрез достъпа до (зареждането на) сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

В случай че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта на Казиното.

 

II. Основни понятия

Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази, ще имат следното значение:

 1. „Сайтът” е уеб сайтът www.casino-sofia.bg , даващ възможност на потребителите да получават достъп до информация или да ползват услуги чрез хипервръзки към ресурси, инсталирани не само на сървъра, собственост на Казиното.
 2. „Администратор” е Казиното, което притежава правата за администриране на сайта www.casino-sofia.bg.
 3. „Потребител” e всяко физическо лице, което посредством Интернет ползва информационни ресурси и услуги на сайта. Приемането на Общите условия е предпоставка за придобиване на това качество.
 4. „Услуга” е предоставена на Сайта възможност потребителите да ползват безвъзмездно информационния ресурс на сайта и информация за предлаганите хазартни игри, продукти и услуги от Казиното. Услугата НЕ ПРЕДОСТАВЯ възможност за участие в хазартни игри. За да бъдат ползвани предоставяните от Казиното хазартни продукти е необходимо личното физическо присъствие на потребителя в игралното казино на указания в сайта адрес, при условие че лицето отговаря на изискванията на Закона за хазарта и организатора на игрите и бъде допуснат в помещението на Казиното.
 5. „Злонамерени атаки на трети лица“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

 

ІІІ. ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

 1. Сайтът може да се ползва от потребител, приел настоящите Общи условия. Всяко отваряне на страница на сайта има значение на изявление за приемане на настоящите Общи условия и поемане на задължение за спазването им.
 2. За начален момент на ползването на сайта се счита влизането на потребителя на електронен адрес www.casino-sofia.bg, в това число от момента на зареждането на началната страница.
 3. За краен момент на ползването на сайта (напускане на сайта) се счита този, в който потребителят е затворил всички ползвани от него страници на сайта.
 4. Общите условия имат действие за потребителите от началния до крайния момент на ползване на сайта.
 5. Потребителят осигурява за своя сметка годна компютърна конфигурация, операционна система и достъп до Интернет за ползването на сайта.
 6. Администраторът не носи отговорност при невъзможност на потребителите на сайта да ползват същия и услугите поради причина, стояща извън самия Администратор.
 7. При ползването на сайта и услугите в него потребителят е длъжен да спазва действащите нормативни актове, правилата за етично поведение в Интернет, правилата на морала, добрите нрави и Общите условия.
 8. Потребителят се задължава да не извършва такива действия, които представляват неправомерна интервенция в компютърните програми, осигуряващи функционирането на сайта в това число, но не само намеса в сървъра или мрежата, свързана със сървъра или сайта.
 9. Потребителят се задължава при ползване на услугите да не публикува информация или да не обективира под каквато и да е форма и начин изявления, съдържащи: национална, религиозна, политическа, расова, етническа нетърпимост; обида и/или клевета срещу кое да е лице; заплаха за живота и неприкосновеността на личността; призоваване към извършване на престъпление; призоваване за насилствена промяна на установения ред на държавно управление; рекламно послание; класифицирана или друга защитена информация; предложение за сключване на търговски сделки; информация относно личния живот на трети лица; каквато и да е информация, противоречаща на закона, правилата на морала и добрите нрави.
 10. При неизпълнение по предходната точка Администраторът има право незабавно да преустанови достъпа до това изявление, както и да прекрати временно или постоянно достъпа на потребителя до услугите или сайта. Критериите за преценка на изявлението се определят по свободната преценка на Администратора.
 11. Администраторът не носи отговорност към потребителите за изявленията на недобросъвестния потребител и тяхното публикуване в сайта.

ІV. АВТОРСКИ ПРАВА.

 1. Всички части от съдържанието на Сайта, в това число, но не само дизайн, компютърни програми (софтуер), бази данни, текст, рисунки, графики, информация, както и правата върху тях, са изключително притежание на Администратора и представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са защитени от същия.
 2. Потребителят се задължава да не ползва (освен по предвидения в Общите условия начин), възпроизвежда, променя или извършва други забранени от закона действия по отношение на всяка една част или цялото съдържание на сайта.

3. Потребителите могат да ползват ресурсите на сайта само в рамките на закона и Общите условия.

 

V. ПРАВОМОЩИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА

 1. Администраторът има право:

а) по всяко време да измени, допълни, прекрати ползването на услуги, елемент от тях, съдържанието на сайта в цялост или отделна негова част. Това право може да упражни и без предупреждение;

б) дa ограничи или преустанови достъпа до съдържанието на сайта или до услуги за всички потребители или за някой от тях. Това право може да упражни и без предупреждение;

в) да изтрие, премести или редактира съдържанието на информация, в това число и информация, публикувана от потребител, която противоречи на Общите условия. Това право може да упражни и без предупреждение. Критериите за противоречие се определят от Администратора самостоятелно. Това право не се вменява като задължение на Администратора;

г) да прекрати или ограничи достъпа на потребител, който нарушава Общите условия;

д) да публикува електронни и други информационни съобщения, включително и такива свързани с всички игри, организирани от Администратора или други лица, получили лиценз за осъществяване на хазартна дейност.

 1. При осъществяване на правата по предходната точка Администраторът не носи отговорност спрямо потребителите.
 2. Администраторът има право да запазва информация, публикувана на страниците на сайта. Това право не се вменява като задължение на Администратора.
 3. Администраторът не носи отговорност:

а) в случай, че предоставяните услуги са засегнати от компютърни вируси или от програми и мрежи, затрудняващи или преустановяващи нормалното функциониране на компютърните конфигурации и/или програми на потребителя;

б) за съдържанието на публикуваната от потребителите информация;

в) в случаите, когато публикуваната от потребителите информация нарушава права на трети лица;

г) за вреди върху компютърните конфигурации, компютърните програми или комуникационните средства, в това число и за загуба на данни, които са произтекли при търсене, зареждане, ползване на сайта и услугите;

д) за поведението на потребител при ползването на сайта или услугите/клиентските услуги.

 

VІ. ЛИЧНИ ДАННИ И РЕГИСТРАЦИЯ

„Макра-Т“ ООД, в качеството си на адмиистратор на лични данни, извършва с дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на лични данни на физически лица при стриктно спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на данните, Закона за защита на личните данни и свързаните с тях нормативни актове.

Повече за това можете да научите от нашата Декларация за поверителност, публикувана на този сайт.

 

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Администраторът притежава правата и има изключителното правомощие върху текстовете и останалата информация, публикувана в сайта. Използването им от трети лица е допустимо само в рамките на закона и след предварително писмено съгласие на Администратора.
 2. Всички съобщения на потребителите до Администратора следва да бъдат изпращани чрез следните координати за връзка: тел. +359 2 980 10 60, електронна поща: casinosofia@casino-sofia.bg
 3. Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им.
 4. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Администратора в цялост или отделна част от тях без ограничение във времето. Промените влизат в сила от момента на обявяването им на сайта.

 

Настоящите общи условия са в сила от 01.01.2015 г. и са изменени, считано от  25.06.2018 г.