ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Данни за „ Макра-Т“ ООД като администратор на лични данни

„Макра-Т“ ООД, ЕИК: 040999826, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1000, район „Средец“, пл. „Народно събрание” № 4, тел.: 02 980 10 60, e-mail: casinosofia@cebs.bg, наричано по-нататък „Дружеството“.

 

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до Вашите личните данни, които „Макра-Т“ ООД събира с цел да Ви предостави услуги съгласно предмета на дейност на Дружеството.

Прилагаме политика за защита на личните данни както за данни, събирани от Вас чрез регистрационни форми на хартия, попълнени лично от Вас или от наш представител (контрольор-регистратор), чрез и-мейл кореспонденция, сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни, както и към данните събирани в Интернет пространството чрез Интернет сайта ни www.casino-sofia.bg.

Чрез тази декларация Ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните Ви, за Вашите права които имате относно събраните лични данни за Вас чрез нашия Интернет сайт и/или събрани от нас чрез други споменати по-горе методи.

Ако имате възражения, моля не използвайте този сайт или не ни предоставяйте каквито и да е лични данни, както и можете да се свържете с нас чрез формата за контакт с Длъжностното ни лице по защита на личните данни, или поискайте информация от нашите служители.

 

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните:

Тодор Васев
тел: +359 2 980 10 60
e-mail: dpo-casinosofia@cebs.bg

 

Обща информация

Предметът на дейност на Дружеството е организиране на игри в игрално казино и игри с игрални автомати, ресторантьорство, както и други дейности, незабранени от закона.

 

При събирането и обработването на Вашите лични данни, нашето Дружество се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016), Закона за защита на личните данни, Закона за хазарта, Закона за частната охранителна дейност, Закона за счетоводството, както и издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове.

 

 1. Какви лични данни събираме от Вас

В по-голямата част от случаите събираме данни от Вас, които са изрично посочени в закона или такива, които са необходими за сключването на определен договор с Вас.

Ще Ви информираме по ясен и прозрачен начин в случай, че се налага да събираме от Вас лични данни, които не са изрично посочени в закона като задължителни, но нашето Дружество намери за необходимо и/или има легитимен интерес от тяхното събиране или е необходимо да защитим Ваши жизненоважни интереси.

 

 1. Видеонаблюдение

В нашите обекти се осъществява видеонаблюдение. Видеонаблюдението е във връзка с изискването на закона към нас. Дружеството е предприело необходимите технически и организационни мерки, за да опази поверителността Ви и записите да бъдат съхранявани и унищожавани при спазване на всички закони и наши вътрешни инструкции, съобразени със законодателството.

 

 1. Бисквитки и други пасивни технологии

Дружеството не използва „бисквитки“ и други технологии за проследяване, които събират информация, от вас при взаимодействие с нашия сайт.

 

 1. Данни, събирани от други източници

Възможно е да събираме информация за Вас от други законни източници с цел да Ви предоставим качествено нашите услуги. Такива източници са информация от наши партньори (в случай, че Вие сте се съгласили), публично достъпна информация.

Тази информация включва:

– данни за осъществяване на контакт с Вас;

– публично достъпна информация с данни за лицата, представляващи Вашето Дружество.

Друга публично достъпна информация събираме само след като имаме изричната декларация на лицето, което ги споделя с нас, че Вие сте се съгласили да бъдат споделяни с нас.

Когато осъществим контакт с Вас, ще Ви кажем от къде имаме Вашите лични данни, в случай че не сме ги събрали ние лично от Вас.

 

 1. Защо събираме личните данни и за какво ги използваме

Събираме Вашите лични данни във връзка с предоставяне на услугите ни към Вас както и във връзка с ползваните от Дружеството ни услуги предоставяни от Вашата компания или лично от Вас.

В по-голямата си част събираме лични данни от Вас, които да ни позволят да Ви идентифицираме и в случай на нужда да се свържем с Вас.

 

 1. Вашето съгласие

Извън случаите в които събираме личните данни въз основа на закон, легитимен интерес или да защитим Вашите жизненоважни интереси, ще поискаме Вашето съгласие.

Ще използваме личните Ви данни само след Вашето изрично съгласие за конкретната цел.

Имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите съгласието си.

В случаите, в които се наложи събиране на Ваши лични данни от Вас поради наш легитимен интерес или да запазим Вашите жизненоважни интереси, ще Ви информираме своевременно, както и ще Ви разясним правата Ви.

Имате право да възразявате срещу това да събираме Ваши лични данни, ако смятате че нямаме легитимен интерес да ги събираме. Ще предприемем допълнителни мерки, както ще Ви предоставим допълнителна информация и нашите мотиви в срок не по-дълъг от 1 месец от Вашето искане.

 

 1. Разкриване на Ваши данни пред трети лица

Дружеството разкрива Вашите лични данни:

– само пред Държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;

– на лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за изграждане на мрежата на Дружеството, в това число и мрежата от видеокамери; на лица, извършващи услуги в различни сфери.

 

Дружеството взема мерки и се задължава всички тези лица да прилагат същата защита към Вашите лични данни, както нашите собствени служители и да спазват Политиката на Дружеството за защита на личните данни.

 

 1. Мерки за защита

Дружеството събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност.

 

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

 

 1. Период (срок), в който съхраняваме личните Ви данни.

Вашите лични данни се съхраняват от Дружеството за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.

В случаи на липса на такъв законен срок, Дружеството приема, че ще съхранява Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения.

Целта ни е съхраняването на личните Ви данни да изискват минимални действия от Ваша страна по пререгистрации или повторно предоставяне на данни.

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

 

 1. Вашето право на достъп и получаване на информация

Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време.

Имате право да знаете какви лични данни обработваме за Вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме.

За да упражните правото Ви на достъп, изпратете ни искане за достъп.

В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до лични Ви данни в срок не по-дълъг от 1 месец, ще Ви посочим причините.

 

 1. Вашето право на корекция

Също така, имате право да поискате Дружеството ни да коригира всякакви неточности в личните Ви данни.

Искането за достъп или актуализиране на личните Ви данни може да изпратите на

адрес: dpo-casinosofia@cebs.bg

 

 1. Други Ваши права

Извън гореизброените права имате право да поискате Вашите лични данни:

– да бъдат изтрити,

– да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни за определен период от време

– имате право на преносимост на данните.

Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме Вашите лични данни.

В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним Вашите лични данни. В тези случай няма да е възможно да изтрием от нашите системи Вашите лични данни.

 

Обърнете се към нашите служители, в случай че имате въпроси.

Нашите служители;

– ще Ви съдействат при упражняването на Вашите права;

– ще Ви информират допълнително за всяко едно Ваше право.

 

Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви , когато тези искания са допустими и основателни както и да Ви дадем отговор в законоустановения срок (1 месечен срок).

 

В редки случаи, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от 2 месеца, до максимално разрешения срок по закон.

 

 1. Право на жалба

В случай, че сметнете, че нарушаваме Вашите права може да се свържете с нас за да проверим въпроса.

Нашето „Длъжностното лице по защита на данни“ е на Ваше разположение на

и-мейл: dpo-casinosofia@cebs.bg

Също така имате право и да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни.

 

 1. Актуализация/обновяване

Настоящата декларацията се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост).

 

Дата на последната й актуализация – април 2018 г.